Skip to content

Mỹ Học Triết Học

Mỹ học triết học là bộ môn nghiên cứu những vấn đề chung và cơ bản nhất của thế giới quan và con người, nghiên cứu vị trí của con người trong thế giới quan, hay những vấn đề có sự kết nối với nhau trong giá trị, ý thức, ngôn ngữ, tồn tại, kiến thức, chân lý.

Nước Mỹ và Triết Học Mỹ

Một toàn cảnh về nước Mỹ và triết học Mỹ nhiều màu nhiều sắc, trong lịch sử hơn bốn trăm năm tồn tại của Hoa Kỳ. Một sản phẩm tinh thần đặc biệt của nhân dân Mỹ là chủ nghĩa thực dụng.

error: