Mỹ Học Tài Chính

Mỹ học tài chính là một trong những bộ môn về phạm trù kinh tế giữa mối quan hệ phân phối vật chất xã hội từ các quỹ tiền tệ trên thế giới, giúp đạt mục tiêu liên quan mật thiết giữa các chủ thể ở mỗi điều kiện nhất định.

    error: