Mỹ Học Sân Khấu

Mỹ học sân khấu là một bộ phận hữu cơ của văn học dân tộc, là cội nguồn sản sinh ra những hình thức sân khấu bán truyền thống bán hiện đại khác nhau, có liên quan đến văn hóa nghệ thuật khi đề cập đến văn học thành văn, văn học truyền miệng.

    error: