Skip to content

Mỹ Học Sân Khấu

Mỹ học sân khấu là một bộ phận hữu cơ của văn học dân tộc, là cội nguồn sản sinh ra những hình thức sân khấu bán truyền thống bán hiện đại khác nhau, có liên quan đến văn hóa nghệ thuật khi đề cập đến văn học thành văn, văn học truyền miệng.

Phong trào đàn ca tài tử Nam Bộ hình thành từ khi nào?

Phong trào Đờn (đàn) ca tài tử hình thành vào giữa thế kỷ XVIII và phát triển cao vào thế kỷ XIX ở Nam Bộ. Sinh hoạt giao lưu bắt đầu từ lễ hội. Các đình làng Nam Bộ là nơi hội tụ các hoạt động biểu diễn ca và hát.

Read More »Phong trào đàn ca tài tử Nam Bộ hình thành từ khi nào?

error: