Các hình thể và chú giải cổ về phong thủy gia trạch là gì?

cac hinh the va chu giai co ve phong thuy gia trach la gi

Trong ngành phong thủy học, để có thể hiểu biết hết về các hình thế phong thủy trạch gia, và nghiên cứu chi tiết rõ ràng về chú giải cổ phong thủy trạch gia, thì cần đòi hỏi bạn phải thật sự có chuyên môn cao.

Vì không thể dành một chút thời gian nhỏ nhoi để nghiệm vấn đề này nhanh nhất được. Cần đòi hỏi bạn cần phải có chuyên môn, và yêu thích ngành phong thủy, chịu khó đi nghiên cứu trải nghiệm thực tế, thì mới hiểu và giỏi, và nhận biết được những hình thế và chú thích cổ về phong thủy nhanh nhất.

01. Bài Thiên Bảo Trụ Long

Bài thiên bảo trụ tác lai long. Tể tướng phân minh tại thử trung. Nhược hữu minh sư thiên thử huyệt. Kỳ gia phúc quý lục thiên chung. Tinh phong tứ diện khởi đoàn đoàn. Ngũ tinh lai long nhân huyệt đoan. Định đoạn thiếu niên thực thiên lộc. Danh tiêu kim bảng kỷ nhân khán.

Thử long xuất tể tướng, danh chấn tứ hải, phú quý bất thế.

* Giải thích: Bài thiên bảo trụ long cách, bốn phía biểu thị các dãy núi, ở giữa biểu thị một ngọn núi cao nhất, cao lẫn vào mây, ở trong cảnh sắc như vậy, không những phú quý vô tỉ, mà đời đời còn luôn thịnh vượng.

02. Tham Lang Độc Bộ Long

Tham lang độc bộ thượng thanh thiên. Đăng khoa cực đệ vi tri huyện. Canh hữu tham lang như duẩn xuất. Thần nhi tể tướng ác kinh quyền.

Nhất cá tham lang danh độc bộ, xuất tri huyện. Canh hữu tham lang như duẩn, xuất thần đồng; hậu giá hỏa tinh, xuất chúng quan, xuất nhân bái tương. Đệ nhị đại xuất tể tướng.

* Giải thích: Tham lang độc lộ long cách, ngọn núi phía trên nằm lẫn với mây xanh, cố danh, tượng trưng cho đầu rồng. Hai ngọn núi phía dưới là phần vươn ra xa của đầu rồng, chia thành hai tầng. Vì thế, biểu thị đến đời thứ hai sẽ xuất hiện tiến sĩ, đến đời thứ ba xuất hiện tể tướng trong cung, phúc lộ càng ngày càng nhiều.

03. Hàn Ba Ứng Nguyệt Long

Văn vũ quan ban xuất thử trung. Canh kiêm phúc quý túc tài phong. Nhược nhiên xảo điểm chân tiên huyệt. Hợp sử toàn gia thụ quốc phong. Điền quốc tương quân nhược hữu thần. Kim ngũ tả hữu thị kì nhân. Thủ đề tam xích long tuyền kiếm. Phụ dực hoàn gia vạn vạn xuân.

Vừa gọi là kim bàn chân trâu, vừa gọi thiên tỉnh tham lang. Phú quý vẹn toàn, công danh vô số.

* Giải thích: Hình trên là hàn ba ứng nguyệt, cũng gọi là kim bàn chân trâu, hay thiên tỉnh tham lang. Bốn phía đều có núi cao, nối với nhau như một sợi dây, ở giữa đột nhiên nổi lên một ngọn núi, như trong nước có hình ảnh của trăng. Trong hoàn cảnh như vậy, đời đời sẽ được làm quan, cả con cháu lẫn huynh đệ cũng sẽ được làm quan.

04. Lô Hoa Kiêu Long

Lô hoa nhập kiêu thế gian hi. Đương đại vi quan trứ tía y. Ngọc diện truyền danh hô đệ nhất. Nhân gian hàm đạo trạng nguyên quế. Lô hoa ngũ lí thế gian hi. Ẩn ẩn dương triều đáo huyệt đường. Nhược thị nguyên thâm lai mạch tiên. Nhi tôn dã tác tố hoa lang.

Lô hoa như ngọc tiên, tà đóa ngũ thất lý, viễn viễn nhập huyệt, vi trạng nguyên, thập bát niên bát khanh, như vị hữu phúc nhân, thập bát niên sinh quý tử, tam thập, tứ thập nhập cử trạng nguyên. Như vô quan tinh, tác thần giới, hữu quan tinh, xuất triều quý.

* Giải thích: Hình trên là lô hoa kiêu long cách, ngọn núi phía trước giống như cây hoa lau đang dần vươn xa, mà vẫn hợp lại thành một. Sống trong khung cảnh như vậy, đời sau sẽ xuất hiện trạng nguyên, thám hoa.

05. Song Phi Cao Tường Long

Lệ mộc liên phương thanh canh thanh. Vi quan chức sự thậm phân minh. Định liên đại đại… anh khách. Quý chức trọng trọng tương dữ khanh. Đường ngạc liên phương khởi nhị tiêm. Nhị tôn quan chức tổng thanh liêm. Thành song thanh dự đăng khoa đệ. Tu bã loan tinh thủ khảm chiến.

Thử long danh bạch song phi cao tường, hựu danh đường ngạc liên phương, hựu danh song tham lang, hựu danh song tiến lâm tự cách. Chủ huynh đệ đồng khoa cấp đệ, vi quan thanh yếu.

* Giải thích: Song phi cao tường, còn gọi là đường ngạc liên phương, song tham lang, song tiến lâm tự cách. Ngọn núi phía xa đột nhiên mọc lên hai ngọn núi, hợp thành một dãy núi kéo dài. Chủ nhân thế hệ sau hoặc anh em sẽ có người làm quan.

06. Bình Phân Phong Nguyệt Long

Phong nguyệt bình phân thị quý long. Thế gian nan ngộ thử tinh phong. Nhi tôn vi tía triều kim khuyết. Gia hữu vạn kim lộc vạn chung. Tinh phong viên lệ thế tha nga. Tả hữu loan hoàn hộ tống đa. Tử tin thông minh đa hảo độc. Định tri nhất cử tiện đăng khoa.

Thử long ở núi cao, hoặc dưới đất, có cảnh sắc xinh đẹp, hợp thành nguyệt, khi đó sẽ có phúc to, làm quan.

* Giải thích: Bình phân phong nguyệt long có thể sinh ra núi cao, cũng có thể sinh ra đồng bằng. Ngọn núi ở xa đột nhiên mọc thêm một ngọn nữa, kéo dài ra. Như vậy, đời sau sẽ đời đời làm quan.

07. Triều Thiên Hốt Long

Dục thức hoàng đường nhị chính long. Thế nhân nan ngộ thử tinh phong. Nhi tôn chu tía triều thiên khứ. Gia hữu hoàng kim lọc vạn chung. Tú lệ cao phong bích bán biên. Canh khán tam lưỡng hựu tương liên. An phần lập huyệt tam công lập. Tịch mạo như tiền tác trạng nguyên.

Thử tinh viên đỉnh chính, lưỡng quyên bàn bình, phương vi kì cách. Canh xuất thân tam tiết. Thử tinh lai chiếu, xuất ngoại đài, giam ti chi chức.

* Giải thích: Rất khó quyền quý cao sang.

08. Độc Bộ Đan Tiêu Long

Độc bộ đan tiêu biến đắc chân. Trung tâm nhất huyệt thị kì thân. Thân tu tất chủ vi thừa tướng. Diệc sản anh hùng thượng tương nhân. Như hà cấp đệ canh vi khôi? Nhập thủ phân minh độc bộ lai. Định chủ toàn gia thực thiên lộc. Nhi tôn định trứ cẩm y hối.

Hựu danh thiên trụ long. Thử long đại khôi, đại quận, giam ti, ngõ tộ sản anh hùng làm tướng.

* Giải thích: Độc bộ đan tiêu, có một ngọn núi phía trước, phía sau mọc ra hai chân. Chủ nhân đời sau sẽ đăng khoa trạng nguyên, đại quận thái thú,… Hơn nữa, còn đều là những người anh hùng, mãi không suy nhược.

09. Ngự Bình Long

Như hà thức đắc ngự bình long. Tú giác phân minh tại tự trung. Văn thị tướng công cư thức vị. Vũ nhân đại đức hữu thành công. Văn vũ toàn tài tự khổ nan. Năng linh trung hạ vạn dân an. Canh khiêm di dịch năng binh trạng. Lập huyệt an phần đắc thử chân.

* Giải thích: Hình trên gọi là ngự bình long. Bốn phía phân minh. Đời sau nhất định sẽ có học thức, cũng trở nên phú quý giàu sang.

10. Sa Đề Độc Bộ Long

Sa đề độc bộ quý như châu. Tể tướng phân minh xuất thử đồ. Thân chính ngọc doanh vi học sĩ. Tà quân vũ thị trung lương. Sa đề độc bộ huyệt nan cầu. Hạ huyệt tiện nghi tại hậu đầu. Khởi đán nhạn hành đăng giả đệ. Vi quan chức vị chí công hầu.

Tả hữu tinh xuất thân khinh, trung xuất giả trọn, bình ngạn quảng khoát, xuất tam đại tể tướng. Huyền thôn thủy thổ, xuất nhất đại tể tướng, vô phúc giả xuất nhị đại thông phán. Hựu danh thâm lệ tam thái.

* Giải thích: Ngọn núi phía xa hợp lại mà thành, đầu rồng là ngọn núi cao nhất, hai chân kéo dài ra. Cần phải xem huyệt tinh nằm ở phương nào, nếu huyệt tinh nằm trong, đời sau nhất định sẽ làm chức quan cao. Nhưng bất luận huyệt tinh nằm ở phương nào, thì đời sau vẫn có thể làm tể tướng hoặc thông phán,…

11. Vân Vũ Ứng Thời Long

Vân vũ ứng thời cách tối nghi. Văn nhân văn cử phong kim hoàng. Vũ nhân vũ chức vi danh tướng. Tài nhược lập sơn bảo ngọc trữ. Phong loan đoan chính bất nghi tà. Văn vũ vi quan phúc quý gia. Đán nhận xuất thân tam tiết đoạn. Thần tiên áo thủ quyết vô sai.

Thử long văn tức văn, vũ tức vũ, phúc tức phúc. Ngưu thượng thiên đầu, nhân thượng thiên đinh, hiệp thiên thanh giá.

* Giải thích: Vân vũ ứng thời, đầu rồng chia thành hai bộ phận theo chiều thẳng đứng. Đời sau nhất định sẽ là người giàu hoặc quý nhân, nhưng không thể kiêm cả hai. Nếu xuất thân từ võ, thì chỉ có thể làm tướng võ. Nếu xuất thân từ quan văn, thì chỉ có thể làm quan văn. Nếu làm người giàu thì lại không thể làm quan. Nhưng bất kể làm quan văn, võ, hay người giàu, thì đều phú quý hoặc có phúc lớn.

12. Kim Quân Hà Bí Long

Kim quân hà bí tác lai long. Phú quý song toàn xuất thử trung. Nhược thị dương trung an nhất huyệt. Nữ nhân tất định gia hoàng quân. Hộ long tùy tống thế hối đoài. Tú lệ tiến sa nhập hán gian. Na thân tống sủng canh trường niên.

Ngọc não vi kim quân, ngọc cước vi hà bí, cố danh bạch kim quân hà bí long, xuất lang thủ. Não, cước đa giả phi thị, thử cách chỉ xuất lệnh quan nhân, canh xuất nhân tam cử bất đệ.

* Giải thích: Kim quân hà bí, ngọn núi xa phân thành nhiều đường rồi dừng lại, mỗi một đường gọi là một bộ não. Nhiều nhất là ba não. Nếu não nhiều, mà không đẹp, đời sau chỉ có thể làm người đọc sách, hoặc đời sau nữa không thể đăng khoa cấp đệ. Vì thế, chỉ xem não nhiều hay ít mà quyết định.

13. Nhất Tiến Xuyên Trường Long

Thế nhân thức đắc tiến xuyên trường. Đoạn phong bình đầu tức giác phương. Nhất tiết định tri dương đại phúc. Gia mạc đoạn chính tả quân vương. Nhập huyệt hối đầu kiến thử chân. Quân thế văn chương thân đế khuyết, ứng tri liên đại quốc gia thần.

Thử long hựu danh đẩu cái mộc tinh. Hựu danh thượng tự long, tối trọng.

* Giải thích: Nhất tiến xuyên trường, bao quanh bên ngoài núi. Trong có rồng, sa, đầu rồng lại mọc lên một ngọn núi giống như mũi tên, hướng ra bên ngoài núi, cố danh. Đời sau sẽ làm quan, có một sự nghiệp thành công.

14. Chấp Giản Khiêu Long Môn

Thượng nhân chấp giản khiêu long môn. Thiên địa sinh thành hữu thử long. Định chủ danh tiêu kim bảng thượng. Nhược phi thượng tướng tức công khanh. Lai long tùy tống viễn điều điều. Cát thủy dương phần canh nhập triều. Khởi đán gia tạng kim bảo phú. Thần đồng cấp đệ thử trung chiêu.

Thử tinh đại giả, danh bạch chấp giản khiêu long môn; tiểu giả danh bạch tây dạ phán như.

* Giải thích: Chấp giản khiêu long môn còn có tên gọi là tây dạ phán như. Hai cái tên này có điểm khác biệt chủ yếu biểu hiện ở huyệt tinh to hay nhỏ, đời sau sẽ có tên đăng kim bảng hoặc vào triều làm tướng.

15. Lô Tiên Xu Triều Long

Thiên trụ thực thượng dữ thiên kì. Điền quốc thiên hùng vũ lược kì. Khổn ngoại lập thân di địch diệt. Xu triều xã tắc vạn niên kì. Hoành thị lô tiên xu nhập triều. Thanh danh nhập cử tính danh cao. Vũ văn định chí tam công vị. Xích xuất trung thần hữu tiết thao.

* Giải thích: Lô tiên xu triều, để thay thế cho rồng, như lô tiết tiên, huyệt ở dưới chân dưới. Đời sau sẽ văn võ song toàn, hoặc sinh quý tử, làm quan.

16. Tử Vi Đế Tinh Long

Tử vi tinh cách thiếu nhân minh. Tứ bạn phong loan tận tống tiếp. Na canh cát giang đương diện nhân. Nhi tôn kim bảng thượng đề danh. Chủ quý tử vi tinh thị đế. Thử tinh tối lại hỉ bình dương. Túng nhiên long tiện vô quan chức. Dã xuất thông minh tuấn kiệt lang. Tuyệt diệu huyền vi hiệu tử vi. Tự vô tự hữu thế gian hy. Năng linh nhất cử đăng khoa đệ. Đại đại nhi tôn trứ tử y.

* Giải thích: Tử vi đế tinh long chủ yếu xuất hiện ở đồng bằng. Bao quanh phía ngoài dãy núi, đầu rồng nằm trên một hòn núi trên đảo. Đời sau không thể phát phú quý.

17. Văn Võ Lưỡng Tình Long

Nhất môn phú quý cửu kiên lao. Văn võ quan ban chức vị cao. Tả hữu định trị triều sĩ quý. Hữu biên võ tướng phong song lực.

Thứ xuất quá tả căn huyện, chủ xuất văn chức. Như sơn cư hữu võ huyệt, chủ xuất võ chức.

* Giải thích: Văn võ lưỡng tình long cách, xem mạch của rồng chạy thế nào. Nếu như mạch chạy từ trái sang phải, đời sau sẽ làm quan. Nếu như chạy từ phải qua, đời sau sẽ làm quan võ.

18. Tam Đài Văn Tinh Long

Điều điều cát tú khởi duy trọng. Kiến văn tinh nhập huyệt lai phong. Nhất cử danh đăng kim bảng thượng. Nhi tôn đại đại vị tam đài. Cấp đệ như hà thị đại đồ. Vô song ngọc đệ chính long lai. Quý vi tể tướng triều thiên khuyết. Sáp đông phương trị thị đại tài.

Thử long viễn viễn tinh nhập huyệt, đệ nhất tiết là đại vi quan, nhi tiết nhị đại vi quan, tam tiết tam đại vi quan. Mười tám năm sinh quý tử, 20 năm đỗ trạng nguyên.

* Giải thích: Tam đài văn tinh, đời sau nhất định sẽ đỗ trạng nguyên hoặc làm quan.

19. Cao Thiên Phúc Quý Long

Thử huyệt nghi cao thiên. Tắc quan lại bất nhiên. Hoành sơn lai tác án. Nhi tôn xuất trạng nguyên.

* Giải thích: Cao thiên phú quý cách, đời sau sẽ có phúc lớn, phú quý, con cháu đầy nhà.

20. Nhân Tự Long

Nhân tự hành long cách cục kỳ. Thiên phần lập huyệt tỉ tường kì. Nhược hoàn phì mãn nhân đoạn chính. Đại đại vi quan danh dự trì. Hựu danh tẩu mã khoái xu triều. Nhất cử đăng cai trứ tử bào. Lang thủ giam ti cư thử vị. Canh kiêm tướng tướng lập công cao.

* Giải thích: Nhân tự rồng, yêu cầu mạch của núi thanh khiết, phân minh. Nếu mạch của núi rối loạn, thì chỉ có thể làm quan ở xa.

21. Nhạn Tự Liên Tiêu Long

Như hà huynh đệ tiện đồng khoa. Hạ yếu lai long quý khí đa. Thế đại thanh liêm quan chức hảo. Nhi tôn danh trọng điền sơn hà. Nhạn tự liên tiêu thế sở hy. Nhược hoàn chính huyệt thực vi kì. Nhất hành huynh đệ đồng khoa giả. Quan chí đã lang cực sát thôi.

Thử long chủ huynh đệ đồng cử, đồng đăng khoa giả, triều quan chỉ vị. Như tại bình dương xử tối quý, nhược tại cao sơn, hữu thử nhị phong tương đối, trung gian bình giả, chủ đăng khoa giả.

* Giải thích: Nhạn tự liên tiêu, chỉ hai ngọn núi riêng biệt, ngoằn ngoèo. Huynh đệ sẽ cùng đỗ đăng khoa. Nếu như ở vùng đồng bằng thì càng gặp phú quý.

22. Tẩu Mã Hoàn Triều Long

Liên chi đới diệp khởi văn tinh. Hiệu bạch hoàn triều tẩu mã danh. Tử tức đăng khoa đương đại kiến. Lam bào đặc bái thánh nhân duyên. Lam bào đặc bái thánh nhân duyên. Hộ long tả hữu viên hối hoàn. Na canh tiền sa tú sáp thiên. Đa thiểu quan ban tòng thử xuất. Anh hùng phú quý phú miên miên.

Thử sơn ngũ tẩu thất tẩu, khả xuất san đại thừa tướng, mãn đường vi quan. Hựu danh ngọc đông liên ban, hựu danh trung giác long, hựu danh hạ tự long.

* Giải thích: Tẩu mã hoàn triều long, còn gọi là trung giác long, hay còn gọi là hạ tự long. Mỗi một bộ phận của hình này đều giống chữ Hạ, chữ Hạ càng nhiều, càng có phúc lớn. Nếu như có từ 3 đến 5 chữ Hạ nằm ngang nhau, đời sau nhất định sẽ làm quan to.

23. Đăng Đàn Bái Tướng Long

Đăng đàn bái mệnh định nhân võ. Võ tướng bình nhung năng phá lực. Canh kiêm đề kiểm điền loan nhung. Văn chương cấp đệ chính quá phủ.

* Giải thích: Đăng đàn bái tướng, đời sau sẽ có người làm tướng võ.

24. Liên Châu Anh Lạc Long

Yếu thức liên châu anh lạc long. Thần đồng tể tướng tại kì trung. Triệt thiên thanh giá văn thiên hạ. Kim ngọc đôi xuất thắng thực sùng. Như hà hư bảng tiện đề danh. Lập huyệt an phần đắc thử tinh. Định đoạn nhi tôn đa học thức. Phân phân chu tử tả triều duyên.

Thử long hành độ lưỡng biên, tùy tống phân minh, quá mạch kì dị, chủ thiếu đăng khoa đệ, đại phú đại quý. Vô châu, danh đẩu cái mộc tinh, xích xuất thần đồng, giam ti.

* Giải thích: Liên châu anh lạc, hình thù kỳ dị, giữa ngọn núi hướng thẳng, hai ngọn núi hai bên chia thành nhiều nhánh. Đời sau sẽ có người làm trạng nguyên. Nếu hai bên dài ra mà không có ngọc, thì đời sau cũng sẽ làm đến lang thủ hoặc đề hình.

25. Tiểu Phi Nga Long

Phi nga đầu thủy thế phi thường. Cước vũ quân bình lưỡng huyệt đương. Nhược đắc minh sư thiên cát huyệt. Nhi tôn đại xuất lục y lang.

Thử long xuất huyện quan, tả xuất văn quan, hữu xuất võ quan. Hựu danh tử thụ kim chương. Đoản tiểu vi tiểu phi nga, xuất huyện lệnh, đại phú. Còn gọi là phi nga đầu thủy.

* Giải thích: Tiểu phi nga và đại phi nga ở trên về cơ bản là giống nhau, chỉ là phía dưới phi nga xuất hiện một chân. Đời sau sẽ làm quan huyện.

26. Đại Phi Nga Long

Tầm đắc phi nga xảo huyệt an. Kì gia phú quý túc thiên ban. Nhi tôn chu tử triều kim khuyết. Nữ gia lang gia dã tố quan. Như hà cấp đệ tác giam ti. Nhập huyệt phi nga cách cục kì. Đại đại phi y triều đế khuyết. Phân minh hữu cái triều thiên đệ.

* Giải thích: Đại phi nga, ngọn núi phía giữa cao, hai bên thấp, giống như một con thiên nga bay. Đầu rồng tách rời với hai chân. Hai chân không thể hướng ra ngoài, đầu của phi nga nhất thiết phải cao hơn hai cánh, nếu không sẽ không thành hình phi nga. Nếu như ở đồng bằng hoặc gần sông, thì đời sau sẽ có người làm quan huyện. Nhưng nếu như hai chân hướng ra ngoài, hoặc đầu thấp bằng thì sẽ không gặp may mắn.

27. Bảo Cái Long

Hạ huyệt như phùng bảo cái long. Tiền sa tú lệ bích tiêu trung. Canh kiêm cát thủy tùy triều nhân. Phú quý tống hoa thắng thạch sùng. An phần nhược ngộ thử loan đầu. Hào phú xa hoa tại thử cầu. Định đoạn thiên tôn tịnh bách tử. Trang điền ngưu mã biến chư châu.

Thử long như hạ chính huyệt, chủ đại phú, thuế tiền ngũ bách quán, xuất tri châu chi thức.

* Giải thích: Bảo cái long, ngọn núi nhìn từ xa giống như cái xe có nắp, nhìn gần thì giữa cao bên thấp. Đời sau hoặc giàu có, hoặc phú quý, cao nhất là có thể ra làm quan ở kinh thành.

28. Phú Quý Song Toàn Long

Phú quý song toàn thể dị thù. Hựu nhân văn cử thập kinh đô. Trang điền canh tiến liên thiên mạch. Bách tử thiên tôn xuất thử đồ. Tiền xuất tụ tụ canh tha nga. Tả hữu hối hoài hộ tống đa. Cát thủy dương triều dương diện nhập. Nhi tôn liên đại tịnh đăng khoa.

* Giải thích: Phú quý song toàn, ngọn núi phía trước bằng ở đầu, ngọn núi phía sau cao ở giữa thấp ở bên, đời sau sẽ vào kinh làm quan, điền liên thiên mạch, phú quý vẹn toàn.

29. Tiểu Bảo Cái Long

Bảo cái chi sơn thực khả khoa. Tha nga na canh tụ tiền sa. Ngân bình trản chú gia hào phú. Duy ngưỡng huyền thôn đệ nhất gia. Hạ huyệt như phùng tiểu phú tinh. Trư dương ngưu mã tự nhiên thành. Tư tài nhung thịnh gia khai xa. Cự phú danh trường tứ hải thanh.

* Giải thích: Tiểu bảo cái, giống như bảo cái long ở trên, sẽ gặp phú quý.

30. Tiên Nhân Thúc Đới Long

Như sư như hư lạc bình dương. Nhược ngộ phần tiền huyệt tối lương. Nhược thị tà mộc dương tắc hạ. Nhi tôn đại đại tả minh chủ.

* Giải thích: Tiên nhân thúc đới, tiên nhân là chỉ đầu rồng ở nơi có huyệt tinh. Đời sau sẽ là quý nhân, đời đời không đổi.

31. Ngọc Giai Đăng Danh Long

Ngọc giai đăng danh thực hữu danh. Thử tinh đoạn đích vị trung thanh. Vi quan thân phong kim ngư quý. Sáp đông trung thần tố thánh minh.

* Giải thích: Ngọc giai đăng danh, đời sau sẽ làm quan cao, là một vị trung thần thanh liêm chính trực.

32. Hòa Hợp Kim Ngư Long

Kim ngư hòa hợp tối nan phùng. Huynh đệ đăng khoa tả thánh thông. Nhược đắc thủy triều sa tú công. Nhi tôn thế đại mộc ân long.

* Giải thích: Hòa hợp kim ngư long, cũng là một loại của kim ngư long. Hòa hợp, là chỉ ngọn núi phía ngoài hướng vào trong giống như kim ngư. Đời sau con cháu sẽ đời đời được hưởng thụ phú quý.

33. Kim Ngư Long

Lập huyệt an phần xảo sở tại. Tiền xa tú lệ khởi phùng đôi. Hộ long tả hữu hợp hối cố. Lang thủ quan ban do thử lai. Kim ngư chi hình nhân nan thức. Diện đối viên phùng bất dịch đắc. Hữu nhân điểm huyệt bất sát di. Tử tôn cụ tác thiềm quan khách.

* Giải thích: Kim ngư long, có hình giống như một con cá, huyệt nằm ở bụng con cá. Đời sau sẽ là người thanh tuấn, cao nhất là có thể làm quan.

34. Huyền Ca Lâm Chính Long

Tinh phong đoạn thế ta nga. Tả hữu trùng trùng hộ tống đa. Tử túc thông minh đa học thức. Định trị nhất cử tiện đăng khoa. Huyện linh quận viên xuất sự công. Huyền ca lâm chính thị chân long. Nhược hữu triều bái tham lang mộc. Quận thủ lâm tư xuất thử trung. Bất nhiên nhất đại tri châu.

* Giải thích: Huyền ca lâm chín, núi cao xa, đỉnh núi tròn thanh tú. Huyệt ở vị trí chính trước. Như vậy, thế hệ về sau sẽ xuất hiện quan huyện, thủ lĩnh hoặc quan đề hình. Huyền ca lâm chính ở đây là chỉ việc lấy nhân đức trị hóa nhân dân.

35. Thần Tiên Xuất Động Long

Thần tiên xuất động thiểu nhân tri. Đối diện tinh phong tự bàn chuy. Đản hướng thiên tâm thiên nhất huyệt. Tú tài xuất khứ trạng nguyên quy.

* Giải thích: Thần tiên xuất động, ở phía núi xa bình lệ, phía núi gần làm nên nhiều những dãy núi nối tiếp nhau, giống như thần tiên phiêu du. Huyệt ở tại nơi xuất xứ của thần tiên, thì các thế hệ về sau sẽ xuất hiện những trạng nguyên đứng đầu.

36. Xung Thiên Phi Nga Long

Phân minh nhất huyệt thiếu nhân tri. Hà dị phi nga huyệt yêu đế. Nhược hữu tú phong đương mặt nhập. Nhi tôn phú quý túc trân châu.

* Giải thích: Xung thiên phi nga, ở giữa cao hai bên thấp, nhưng cánh lại rất dài, ở chính giữa có một dãy núi kề nhau giống như thân con thiêu thân, huyệt ở cái đuôi của nó, càng thấp càng tốt. Cũng do chính vậy, mà thế hệ về sau có được sự hưng thịnh và phát triển.

37. Phi Nga Long

Phi nga sinh hạ lạc bình điền. Phú quý vinh hoa lạc tự nhiên. Vạn khoảnh trang điền tiên tiến nhập. Tử tôn trước phi đệ vương tiền.

* Giải thích: Phi long nga, phía trước đã xuất hiện rồi. Các thế hệ sau sẽ xuất chúng, những quý nhân giàu có, sẽ có tới hàng vạn hecta ruộng đất.

38. Thiết Quải Long

Thử tinh thiết quải nhất chi long. Bất dữ tha long cách phạm đồng. Hễ thứ nhược năng thiên thử huyệt. Định tri bạch nhật thượng thiên quan. Chủ xuất thần diệu.

* Giải thích: Thiết quải long nhưng hình dáng bên ngoài, và bên trên thiết quải long không giống nhau, được gọi là thiết quải nhất chi long. Do vậy mà khi chôn xuống, các thế hệ sau sẽ xuất hiện những thần tiên đạo sĩ.

39. Thiết Quải Long

Nhân hà võ chức bác văn quan. Nhất huyệt lai long tử thế khán. Xuất thị tướng hề nhập thị tương. Năng linh hoa hạ vạn dân an.

Sơn tùng thủy trào, diệc xuất lâm tư, chuyển văn thành võ.

* Giải thích: Thiết quải long, trong những ngõ ngách đều có những chỗ nhô lên, hai bên thấp giống như bước chân giẫm xuống, huyệt ở chính giữa. Vì thế, mà các thế hệ sau sẽ xuất hiện những vị tướng tài giỏi. Nếu hình dáng tướng mạo không được đoan trang, nhưng được quan đề hình, xuất thân tốt thì sẽ được nhận chức võ.

40. Tiểu Thiết Quải Long

Thiết quải chi địa xuất anh tài. Đại tiểu quan ban tùng thử lai. Hậu đại ngân bình tinh trản chú. Càng khiêm chất khố nha môn khai. Tiểu thiết quải có thể thành tiên được.

* Giải thích: Tiểu thiết quải, các thế hệ sau sẽ xuất hiện những vị thần tiên thích khách.

41. Thiết Quải Tinh Long

Thế gian thùy bất nguyện phong hầu. Thiết quải tinh long tại hậu đầu. Trường mệnh canh toàn song phú quý. Nhân sinh tự thử phúc hà cầu.

* Giải thích: Thiết quải tinh long, ở phía trên núi đứng sừng sững 3 ngọn, ở giữa cao, 2 bên thấp xuống, hai bên đều có chỗ như bị bàn chân che lấp, người đời sau sẽ được sống lâu và phú quý.

42. Thái Ất Long

Đối huyệt phân minh thái ất tinh. Hữu lúc đương đại quý nhân sinh. Dục tri chân thực vô khiêm giả. Nhân tự tam cá khước yêu minh. Dục tri thái ất hảo tinh thìn. Lưỡng phiến tam nhân khước yêu chân. Nhược thị trung lai vô quá mạch. Chỉ chủ khai hộ điển tiền nhân.

Cần hình dung giống như miệng của một con chim, có 1 đường ở giữa, người xưa gọi là quan. Nếu như vai mà có quan tinh thì phú, mà không quý, hai bên quan diệc là thái ất.

* Giải thích: Thái ất long, phía trước núi nhô lên 3 ngọn, ở giữa mạch núi có chỗ thò ra, gọi là bắp chân của con chim đó. Hai bên trái phải đều có hai huyệt tương ứng, như vậy gọi là đều đặn. Huyệt hai bên nếu như có quan tinh, thì các thế hệ sau sẽ làm quan chức, nhưng không được giàu có lắm.

43. Phúc Chung Long

Văn nhân võ chức đạt vi quan. Tiến bảo hưng giáng tích tụ sơn. Danh tướng đều tuần tư chức vị. Canh kiêm đạn áp trấn hương quan. Đầu thượng cao viên tựa phúc chung. Đài thùy mạch lang bất thông phong. Bình dương tú lệ văn chương vị. Cao đỉnh uy thanh xuất võ hùng.

* Giải thích: Phúc chung long, phía trước cũng đã có rồi, hình dáng bên ngoài và phúc chung long bên trên không có gì khác biệt, ở bên trong có huyệt tinh, lại có cát bảo vệ, phúc lộc giống như phúc chung long. Do vậy, nếu ở đây có thêm vùng đất bằng phẳng, thì các thế hệ sau sẽ xuất hiện quan văn. Nếu xuất hiện thêm ở khu vực núi, thì đời sau sẽ xuất hiện quan võ.

44. Chính Nhất Văn Tinh Long

Thượng cách văn tinh thị thủ biên. Thiên mộ ắt yêu hậu sơn khán. Định tri nhất cử đăng khoa thứ. Canh chủ vị quan hựu chuyển quan. Văn tinh nhất huyệt hậu đầu lai. Đoan chính vị quan phú quý túc. Nhất cá lưỡng cá lai nhập thủ. Định tri qua chức đáo thanh liêm.

Vuông tròn nặng nhẹ, đó là điều cần được làm rõ nhất, ba cái xuất hiện lần lượt trái phải.

* Giải thích: Chính nhất văn tinh long, ở bên trên ngang bằng nhau, quy cách chỉnh tề, phía xa giữa núi nhô lên, hai bên như bàn chân giẫm xuống, bảo vệ sự vững chắc của huyệt, phía trước minh đường huyệt mở ra. Như vậy, nếu xem hướng long mạch, nếu như ở giữa nhô lên, thì có phú quý lớn, hai bên nhô lên thì ít phú quý hơn.

45. Ba Kỳ Hiến Bảo Long

Thùy nhân thức đạt võ quan long. Nhập huyệt phân minh khí thế hùng. Huyệt xuất đều tuần tịnh võ tướng. Bất nhiên ngộ tổng đạt tài phong. Ba kỳ hiến bảo tối khám trân. Hình huyệt phân minh hảo hạ mộ. Nhược đạt cát tinh dương mặt ứng. Tử tôn cống hiến lập công huân.

* Giải thích: Ba kỳ hiến bảo, chỉ khoảng cách giữa núi xa và núi gần, những loại khác thì không có gì đặc biệt. Do vậy, các thế hệ sau sẽ xuất hiện các vị tuần tra, quan võ, đời sau phát triển và lập được nhiều công.

46. Trường An Mã Long

Đương đại anh hùng lực bạt sơn. Gia tạng kim ngọc kỉ đa bàn. Nhân đính hưng vượng gia tạng phú. Chức thống đều tuần thủ tướng quan.

Như vậy, tổ tiên rồng xuất hiện quan thủ lĩnh, danh bất hư truyền. Nếu như tốt đẹp, sẽ xuất hiện tướng quan, tuần tra.

* Giải thích: Trường an mã, hình dáng núi giống như con ngựa, đầu cao bụng thấp, huyệt ở bên dưới bụng. Như vậy, tốt nhất là huyệt do tổ long kết hợp thành, nếu như thế núi không hùng vĩ, nhưng có được sự thanh tú thì thế hệ đời sau sẽ xuất hiện những tướng quân và tuần phủ.

47. Bình Địa Thiết Quải Long

Hễ nhân yêu học quải trường linh. Đản nhận chân long thiết quải danh. Luyện thuốc hà ắt tiên xuất lộ. Tự nhiên quan quý đáo phùng hưng.

* Giải thích: Bình địa thiết quải hình dáng giống như bản đồ, trên thường nhìn thấy ở những nơi bằng phẳng chiều ngang và thẳng, đó là do những cái gò nhô lên. Do vậy, vừa có thể tìm thấy, vừa có thể tạo thành. Do vậy, nếu không có hình núi, thì có thể làm nên một đường bằng phẳng, các thế hệ sau cũng có được phú quý.

48. Độc Bộ Bàn Trì Long

Độc bộ bàn trì tối hảo khán. Trung tâm chính huyệt thực khám an. Tử tôn nhất cử đăng khoa giáp. Tiết độ đề hình phán phủ quan. Văn tinh long thượng khởi tiêm phong. Phú quý cao quan xuất thử trung. Định thị lâm tư tịnh quận thủ. Dã chủ tần sử hữu toàn công.

* Giải thích: Bàn trì, đó là đài phía trước cung điện của các bậc đế vương. Bàn trì độc bộ, thể hiện sự tôn kính. Do vậy, núi nhìn từ xa thể hiện bàn trì, nhìn gần đoan chính đều đều, huyệt ở vị trí chính giữa. Các thế hệ đời sau sẽ xuất hiện tiết độ sử, quan đề hình hoặc các chức danh tri châu. Nếu như phía sau huyệt ngọn, núi nhọn, thì sự thăng tiến về sau càng cao, hoặc xuất hiện sử tiết.

49. Chính Nhất Văn Tinh Long

Chính cách văn tinh thị thử biên. Thiên mộ yêu ắt hậu đầu khán. Định tri nhất cử đăng khoa giáp. Tiện chủ vị quan canh chuyển quan. Văn tinh nhất tự hậu đầu lai. Đoan chính vị quan phú quý túc. Nhất cá lưỡng cá lai nhập thủ. Định giáo quan chức đáo thanh đài.

Vuông tròn nhẹ nặng. Đó là điều cần được nói rõ nhất. Ba cái xuất hiện nặng nhất, lần lượt xuất hiện các ngõ ngách trái phải.

* Giải thích: Chính nhất văn tinh, cũng là nhất tự long, chỉ có điều chính nhất văn tinh sinh nhiều hơn nhất tự long 3 bộ não, 3 bộ não này từng cái có huyện tinh và chân, long mạch xuất hiện ở giữa, phú quý nhiều nhất. Từ 2 bên có thể nhìn thấy, phúc rất ít. Do vậy, cần 3 bộ não xếp đặt ngay ngắn, ôm lấy huyệt là tốt nhất.

50. Nhất Tự Mộc Tinh Long

Nhất hoành mộc tinh huyền hựu huyền. Thời phùng đại phú thực kham ngôn. Quả như nhất tự vô tà trắc. Đương đại tử tôn xuất trạng nguyên. Chủ quý mộc tinh như nhất tự. Hữu long thân tức phục kim ngư. Hình như ngọc thước đoan phương chính. Đương đại tử tôn dã độc thư.

Chính phương là quý, nhược tà. Nếu có cao thấp những bước chân của kẻ lưu lạc thị phi.

* Giải thích: Nhất tự mộc tinh long, hình dung giống chữ nhất, cái loại hình dáng này không thường gặp, chỉ gặp nhất tự long, mà còn bình phẳng ngay ngắn không vững chắc. Tức là có thể chọn huyệt ở trước núi. Do đó, mà đời sau con cháu sẽ xuất hiện trạng nguyên thậm chí là có phúc lộc cao.

51. Phẩm Tự Tam Đài Long

Tam đài hoa cái tác lai long. Nhập huyệt hồi đầu kiến thử phong. Định xuất nhất gia châu khẩn quý. Phù trì xã tắc hữu thành công. Tam đài hoa cái hữu tôn nghiêm. Nhập thủ phân minh phẩm tự lai. Xuất đạt đồng hành đăng giáp thứ. Tử tôn quan chức dã thanh liêm.

Như vậy, long chủ đồng tử đăng khoa, thiếu niên cập thứ, vị quan bất khát.

* Giải thích: Phẩm tự tam đài, cũng thuộc vào tam đài long cách. Tam đài là một tên sao ở trên trời. Trong Sử Ký có câu: “Tại thiên viết tam đài, tại nhân viết tam công”. Người xưa cho rằng, nếu huyệt có tam đài cách, thì người sau có quý nhân phù trợ. Do vậy, thế hệ trẻ về sau này sẽ có ý trí, đời đời làm quan.

52. Vương Long Tinh Long

Mật hội dương âm cốt tủy tinh. Phương năng thức đạt vượng long tinh. Linh giáo khổng phúc vô tu khát. Mạc đạo vô tinh canh hữu hình. Vượng long chủ phúc tự thiên nhiên. Thử huyệt vô nhân hội kỉ niên. Tùng sử tinh thìn lai thiển bạc. Dã hoàn ấm no hữu nhàn tiền.

Do vậy, tinh cư bình địa, có thể phân ra thành nhẹ nặng tựa như có, mà cũng tựa như không có. Khi xác định huyệt, hình dáng như cái rìu, đầu tròn cao, trước sinh phúc sau sẽ sinh quý, giống như bao phủ kim vậy.

* Giải thích: Vượng long, giống như hai cái đồng hồ. Nếu như xuất hiện những nơi bằng phẳng là tốt nhất, thế hệ sau có nhiều phú quý.

53. Phi Nga Thanh Quý Long

Tử tôn thanh quý truyền quần lí. Hoãn bút văn chương mài đẳng luận. Kim ngọc mãn đường quan chức hậu. Sơn xuyên sinh định bất xuất nhân. Tựa hà cập đẳng tác quan lang. Nhập huyệt phi nga cách dị thường. Đoạn định thiên quan đa tiến chức. Thân cư bảo điện tá minh vương.

* Giải thích: Phi nga thanh quý, thuộc một trong những phi nga cách, giống như phi nga to nhỏ ở bản đồ.

54. Đới Diệp Văn Tinh Long

Đới diệp văn tinh thức đạt chân. Hình như tam diệp xuất kỳ thân. Trung tâm nhất huyệt đăng khoa giáp. Thế đại tử tôn xuất quận thành. Kỳ hình nan thức thị văn tinh. Tả hữu trung tâm biệt trọng thanh. Táng hậu xuất nhân vị tướng tương. Nhất hô bách nặc vạn nhân khâm.

Tiến nạp thúc ân, chính quá hoàng giáp, nhân nữ vị quan. Khán mạch phân tam xuất, dĩ đoạn thanh trọng.

* Giải thích: Đới diệp văn tinh, hình dạng giống như một chiếc lá, xem hướng long mạch. Nếu như xem từ trong ra, thì phúc lộc nhiều. Nếu xem tử 2 bên thì phúc lộc kém hơn. Do vậy, mà khi mai táng xuống, các thế hệ đời sau sẽ xuất hiện những phi tần, bố của những người này do có con, mà được làm quan.

55. Kim Quan Hà Long

Kim quan hà xuất thành hậu. Hình giản long môn tu tượng đồng. Phán đạt tam bàn chân khí huyệt. Hóa đường phú quý bách niên trung.

* Giải thích: Kim quan hà phú, phía xa giống kim quan, phía gần giống như ánh hào quang. Do vậy, thế hệ sau sẽ xuất hiện hoàng hậu, nhất môn quang vinh.

56. Triều Thiên Tả Hữu Mã

Đầu khởi cao triều thiên mã sơn. Tiên nhân chỉ xuất thử trung khán. Tinh kỳ mộ trướng liên vân khởi. Thử địa năng thiên tác rõ quan. Thiên mã sơn hình khí thế cao. Quý nhân tiền đối sản anh hào. Nhược an kỳ huyệt nhân năng thức. Tha nhật tử tôn thụ đế triệu.

Nghi tác giáp, canh, bính, nhâm, phú quý hiện rõ, ất, tân, đinh, hợi, lục tú, phú quý song toàn.

* Giải thích: Giống như hai con ngựa đồng hành cùng nhau, nơi ấy sẽ rất tốt. Do đó, xác định hướng của huyệt thì hướng về giáp canh, bính, nhâm, chỉ quý mà không phú. Nếu như hướng về ất, tân, đinh, hợi thì phú quý song toàn.

57. Cung Cái Độ Mạo Long

Lưỡng đới sinh lai độ mạo đồng. Thùy nhân tẩu mã thức chân long. Long linh hổ lộ vị giai hội. Tức nhật y quan bái cửu đồng.

Nghi tác bính, nhâm, ất, hợi, càn, giáp, thì may mắn tốt lành.

* Giải thích: Quan cái độ mạo long, nhìn từ xa giống như quan cái, ở giữa nhô lên, nhìn gần thì thấy nhô lên một dãy núi. Do đó, cửa huyệt cần nghiêng về bính, nhâm, ất, hợi, càn, giáp, thì sẽ đại cát đại lợi.

58. Bài Quân Ngũ Não Long

Thức đạt bài quân ngũ não sơn. Năng linh bái ốc xuất công liêu. Tướng quân võ lược thanh hoa tại. Chỉ khủng thời sư nhãn bất mình. Kỳ hình dị dạng nhân nan biệt. Bất dụng tiêm phong áp gia huyệt. Chân long chính huyệt hảo an mộ. Táng hậu vị quan bái đế khuyết.

Ngũ não đồng xuất, nhất đại ngũ quan.

* Giải thích: Bài quân ngũ não long, nhìn từ xa có 5 ngọn núi tách biệt nhau, huyệt ở bên trên. Do đó, có thể phát hiện ra những người tham lam, thời sau sẽ có người lập công, các con cháu sẽ được làm quan.

59. Thánh Nhân Cung Điện Long

Yêu thức sơn gia huyền diệu xử. Thánh nhân cung điện tối vị kỳ. Minh sư thiên xuất thiên tâm huyệt. Phú quý tử tôn chiêu cẩm y.

* Giải thích: Thánh nhân cung điện cách, nhìn từ xa giống như phi nga, nhìn gần thì quy cách ngay ngắn, huyệt ở vị trí trung tâm. Vì thế gọi là thiên tâm nhất huyệt.

60. Tiểu Tam Đài Long

Hình tựa phẩm tự ứng tam đài. Thử thế nghi tùng thiên thượng lai. Tiền lập thất tinh như bắc đẩu. Tử tôn kim bảng ngự môn khai. Tam công chi vị tức tam đài. Thế kiến tam tinh hựu huyệt lai. Bất vấn an mộ tịnh tạo trạch. Thành danh nhất cử đoạt thu khôi.

Trong đó, Long thuộc Kim, tính thiện, nghi tác với Dần, Thân, Tỵ, Hợi, chủ đoái tiền 3 trăm, nhân khẩu 2 triệu.

* Giải thích: Tiểu tam đài, hình dáng giống với tam đài long nhưng quy mô, hình thể thấp nhỏ hơn. Do vậy, ứng với Dần, Thân, Tỵ, Hợi, phát triển nhân khẩu, nhiều tiền tài.

61. Tú Bất Văn Tinh Long

Tú bất văn tinh thể thế thù. Áng đầu khởi vọng quýnh nhiên thư. Đản ắt nhận thủ chân tiên huyệt. Quản thủ nhân thừa tứ mã xa.

* Giải thích: Tú bất văn tinh, thế núi giống như bản đồ trên tương đối đặc biệt. Do vậy, yêu cầu phía trước núi phải có chỗ thấp chỗ cao, chỗ nằm sát xuống, chỗ nhô cao lên, độc lập với nhau. Thế hệ sau được thừa hưởng xe tư mã.

62. Trào Thiên Mã Long

Trào thiên mã cách thế anh hùng. Huyệt chẩm hồng kỳ phúc lộc giáng. Canh đạt viên phong sinh án ngoại. Tử tôn đại đại tác tam công.

Xuất nhân vị quan quý rõ, càng có nhiều phúc lớn.

* Giải thích: Trào thiên mã, núi có đại hình giống con ngựa. Do đó, mà khí thế hừng hực, huyệt rất tốt, thế hệ sau sẽ xuất hiện tam công tể tướng. Hình dạng giống như con ngựa ở bản đồ trên, còn có một đỉnh nhô lên, gọi là hồng kỳ. Huyệt tốt nhất được đặt ở dưới hồng kỳ. Do đó, gọi là huyệt chẩm hồng kỳ.

63. Ngọc Đường Long

Điệp điệp hậu long thúc bảo sơn. Tiến tài tiến bảo tiến trang điền. Phú tức quý hề quý tức phú. Tử tôn thanh quý tố quan viên. Tối quý ngọc đường long. Anh hào khí thế hùng. Hữu nhân thiên thử huyệt. Danh tính đạt thiên thông.

Tứ ngũ lí xuất thần đồng, trung nhất phong tối cao chính, ngộ để nhi hùng giả phi thị.

* Giải thích: Hậu long sủng khởi số phong, giống như các ngọn núi chen chúc nhau, hai ngọn núi này giữa cao hai bên thì thấp, đối xứng đều đặn nhau, hậu thế sẽ có được những viên quan thanh liêm chính trực. Nếu như ở giữa ngọn núi không cao, hoặc những ngọn núi khác cao thấp như nhau, mà không thuộc về ngọc đường long cách, thì cũng không có được phúc lộc vẹn toàn.

64. Ngọc CHẩm Long Mã Tham Lang

Long danh ngọc chẩm thế lăng thiên. Bất dụng thiên phong lập diện tiền. Hạ hậu tử tôn tiên phú thịnh. Vinh hoa khứ tác nguyệt trung tiên. Thức đắc long tinh khởi lưỡng tiêm. Vị quan siêu hiển canh thanh liêm. Phong biên sủng lập triều mộ huyệt. Phú quý lai thời danh tự truyền.

* Giải thích: Ngọc chẩm long mã, ở đây chỉ những dãy núi xa hai bên thì cao mà giữa thì thấp, giống như ngọc chẩm, lại càng giống như thiên mã. Nếu như vậy, thì không những tốt đẹp mà phúc lộc cũng nhiều vô kể. Nếu như có thể có cát uốn quanh dòng nước, thì đời đời về sau chu tử, danh dương tứ hải.

65. Quần Tăng Xuất Động Long

Quần tăng xuất động thế bàn hoàn. Lục kiến tam dương tu tượng toàn. Đản hướng trung ương thiên nhất huyệt. Tử tôn đại đại đấu lượng tiền. Tinh biên điệp thế thùy năng thức. Đại đại trâm anh quý bất khát. Thi thư vạn quyển tận phong hầu. Tử tôn tận khứ triều thiên khuyết.

Sơn nhất đại lâm môn, hậu tự vị quan bất tuyệt.

* Giải thích: Quần tăng xuất động, ở phía xa có 3 ngọn, giữa cao bên ngoài thấp, bước chân dài thò ra ôm lấy bên trong, ở chính giữa có mấy ngọn núi nhỏ hợp lại thành một chuỗi, giống như quần tăng xuất động. Huyệt ở phía dưới của chuỗi đó, do đó hậu thế sẽ xuất hiện 1 vị quan đề hình, tiếp đó đời đời làm quan, điều tốt lành này kéo dài mãi mãi.

66. Bảo Kiếm Xuất Hạp Long

Long danh bảo kiếm tối khảm quan. Đản hướng long thân tích thượng an. Canh đắc sinh long lai tác án. Tử tôn đại đại triều đoan.

Thượng nhất huyệt xuất quý, hạ nhị huyệt vô phụ, phi chân dã.

* Giải thích: Bảo kiếm xuất hạp, tên được lấy từ việc quan sát hình dáng bên ngoài núi mà ra. Bản đồ trên phía gần núi có ba huyệt xếp gần nhau, có người giải thích rằng: “thượng nhất huyệt xuất quý, hạ nhị huyệt vô phụ, phi chân dã”. Ý nghĩa của nó là ở phía bên trên, bên trái và bên phải của huyệt đều có sự bảo vệ, thì có thể có quý nhân, ở phía dưới hai bên huyệt độc lập với nhau không bảo vệ, cho nên khó có thể có được phú quý.

67. Kim Xương Ngọc Áng Long

Kim xương ngọc áng khổng môn tinh. Địa trục thiên quan lưỡng bạn nghiêng. Nhất huyệt trung tâm năng thức hạ. Công hầu cổn bầu thử trung sinh.

* Giải thích: Kim xương ngọc áng, ở phía xa nhìn giống như hình dáng của ngọc áng, huyệt ở chính giữa của phí bên dưới, đó cũng là nơi đại quý.

68. Thống Thiên Văn Long

Inh phong kỳ duy thế nguy nga. Ngộ thử phi thường hỉ khí đa. Hữu nhãn thời sư năng biện đắc. Yến sào biến tác phượng hoàng. Thống thiên long sát xuất long đồ. Vị quan đề điểm tương công hô. Bộ hội thừa tham tùng thử xuất. Phú hoa văn tiến bão thi thư.

Tam tinh hành khứ, đa tác tý, ngọ, mão, dậu, thìn, tuất.

* Giải thích: Thống thiên văn long, đó là hình ngọn núi nhọn về hướng phải, được phân biệt thành hai phương hướng về trái và phải, không hợp lại. Huyệt ở vị trí chính giữa. Hình dáng này tương đối đặc biệt, thông thường các nhà địa lý cho rằng, đó là đất của các tổ chim yến, không có phú quý gì. Nhưng nếu làm hướng đúng, huyệt vị ngay ngắn thì về sau con cháu sẽ có được những cử nhân văn chức.

69. Điểm Quân Long

Điểm quân sơn thế nhược hành long. Phú quý vinh hoa âm tử tôn. Khai quốc phong hầu đa thực sắc. Thiếu niên tài tuấn yết kim môn. Sơn hình thung ủng nhân nan biện. Hữu nhược tướng quân bài trận chiến. Hạ hậu bất qua nhất kỷ niên. Kim giáp đâu thùy bất tiễn.

* Giải thích: Điểm quân long, khiến con người nghĩ đến một câu nổi tiếng của một người bất hạnh đã chết vì bệnh tật: “sa trường thu điểm binh”, giống như bản đồ trên hiện rõ, càng xa núi càng cao và càng dài, giống như đoàn quân binh mã xếp thành từng hàng một, khí thế oai hùng, ở giữa có những đường gạch giống như các tướng quân phát lệnh đi khắp nơi. Ngoài ra còn có huyệt, các thế hệ đời sau sẽ có các tướng quân, trạng nguyên.

70. Thống Thiên Võ Long

Võ văn nhị sát nhân nan biệt. Lập trạch an mộ chân diệu tuyệt. Tử tôn phồn diễn thủ khoa danh. Bất hiểu thời sư tu loạn thuyết. Thống thiên võ văn sát xuất thừa tuyên. Ắt định phong hầu tác thánh hiền. Trảm chước tự do vị tướng dương. Công hầu cổn bầu tử tôn truyền.

Xuất công hầu tể tướng, trảm chước tự do, thử nhị tinh điều điều khứ thập số lí ngoại, thoái khuyết tố huyệt phương quý.

* Giải thích: Thống thiên võ long, các hình dáng khắc đại bộ phận đều giống với thống nhiên văn long, chỉ có điều ở phía xa có 1 đỉnh nhọn nghiêng về bên phải. Như vậy, vị trí huyệt tốt nhất cách càng xa núi càng tốt, không cần thiết phải dựa vào chỗ trũng xuống, nếu không thì sẽ khó mà có được phú quý.

71. Quỵ Lô Thế Long

Quỵ lô hổ bảng khởi cương phong. Tú lệ ta nga khí tượng hùng. Nhược hữu minh sư năng hạ đắc. Thuật nhân tăng đạo thủ tài giáng.

Nghi tác ất, tân, đinh, quý, xuất tăng đạo nhân, y lộc tài thực giáng.

* Giải thích: Quy lô thế, ở phía ngoài núi không phải quy mô của chẩm, càng không phải là hai dãy núi liền kề, mà là đẩy thẳng về phía núi trước. Huyệt ở vị trí chính giữa của dãy núi giống hình chữ U. Theo phong thủy dương trạch học, nếu nghiêng về ất, tân, đinh, quý thì con cháu dời sau sẽ có bần tăng đạo sĩ, bảo vệ cho cơm no áo ấm.

72. Độc Bộ Bàn Trì Long

Thử long thông biện chi chức. Đoạn xuất quan. Năng thông tiên thuật.

* Giải thích: Ở phía xa đại bộ phận đều bằng phẳng, nhưng có một chỗ nhô lên, tiếp giáp với mây mưa, những chỗ khác không có hình dạng gì khác thường. Do đó, mà có quan châu, nhưng có thuật thần thông.

73. Nha Hốt Long

Tam phong trĩ lập thế tranh vanh. Lập trạch an mộ tựa chướng bình. Án đối tạ bình dương diện lập. Kinh luân thiên hạ nhiệm phi khinh.

* Giải thích: Huyệt được đặt ở vị trí dưới cùng, minh đường mở ra, đằng sau huyệt các khí mạch liền nhau, có cái hình chữ T có cái hình chữ U, có 3 dãy thẳng đứng lên. Vì thế, đời sau sẽ có nhiều nhân vật xuất chúng trị vì đất nước.

Tuệ Duyên
Mạnh Liên

Xem thêm bài viết: Một số hình minh họa giải thích phong thủy nhà tốt và xấu

Bạn đang xem bài viết:
Các hình thể và chú giải cổ về phong thủy gia trạch là gì?
Link https://myhocdaicuong.com/phong-thuy/cac-hinh-the-va-chu-giai-co-ve-phong-thuy-gia-trach-la-gi.html

Các tìm kiếm có liên quan: Chi tiết về các trường phái phong thủy hiện nay. Dịch lý và phong thủy theo phong thủy thư truyền hiền tiếu giả. Dương trạch bát môn phong thủy cổ xưa và nay. Luận ngũ hành sinh thành từ phong thủy cổ xưa. Mua online sách phong thủy cổ xưa và nay. Những chú giải cổ về phong thủy gia trạch là gì? Những hình thế về phong thủy gia trạch là gì? Sách phong thủy cổ tại Việt Nam mua ở đâu? Ý nghĩa và cách trình bày phong thủy chuẩn để trừ tà.


Ngày đăng:

Chuyên mục:

Tác giả:

Lượt xem:

65

Tags:

error: