Skip to content

Mỹ Học Phê Bình

Mỹ học phê bình là đánh giá nghệ thuật theo thị giác, giải thích những tác phẩm văn học thông qua những bình luận, phán đoán, bình phẩm theo một cơ sở mang tính chất hợp lý, có thể tạo ra luồng ý kiến trái chiều theo các tiêu chí khác nhau.

error: