Skip to content

Mỹ Học Phật Giáo

Mỹ học phật giáo là một bộ môn khoa học của từng dân tộc và từng cộng đồng xã hội khác nhau. Chính vì vậy, mỹ học phật giáo không lý giải đầy đủ bản chất của thẩm mỹ và chúng ta phải cảm nhận và thể nghiệm các quan hệ thẩm mỹ nhân sinh.

Nghệ thuật Phật Giáo là gì?

Nghệ thuật Phật giáo khởi nguồn từ thời vương triều Khổng Tước vua A Dục ở Ấn Độ, với nội dung hàm chứa vô cùng phong phú, bao gồm hầu hết mọi tác phẩm biểu hiện tín ngưỡng tôn giáo đời sống Phật giáo.

error: