Mỹ Học Phật Giáo

Mỹ học phật giáo là một bộ môn khoa học của từng dân tộc và từng cộng đồng xã hội khác nhau. Chính vì vậy, mỹ học phật giáo không lý giải đầy đủ bản chất của thẩm mỹ và chúng ta phải cảm nhận và thể nghiệm các quan hệ thẩm mỹ nhân sinh.

    error: