Skip to content

Mỹ Học Lý Luận

Mỹ học lý luận là nền tảng xây dựng cho những hoạt động nghiên cứu và sáng tạo văn học, giúp hoàn thiện những hệ thống lý luận văn học và mỹ học hiện đại trong từng thời điểm, làm tiền đề để phát triển tư duy lý luận và tư duy học thuật mới về sau.

Lý luận văn học là một bộ môn chính trong nghiên cứu văn học

Khoa nghiên cứu văn học là ngành khoa học nghiên cứu về quan điểm, nội dung, nghệ thuật, phương pháp, tư liệu,… trong việc mô tả, giải thích, đánh giá những sự kiện văn học từ bản chất đến quá trình, quy luật của từng nền văn học dân tộc và cả nền văn học thế giới.

Read More »Lý luận văn học là một bộ môn chính trong nghiên cứu văn học

error: