Mỹ Học Lý Luận

Mỹ học lý luận là nền tảng xây dựng cho những hoạt động nghiên cứu và sáng tạo văn học, giúp hoàn thiện những hệ thống lý luận văn học và mỹ học hiện đại trong từng thời điểm, làm tiền đề để phát triển tư duy lý luận và tư duy học thuật mới về sau.

    error: