Mỹ Học Kiến Trúc

Mỹ học kiến trúc là một bộ môn nghiên cứu cái đẹp tổng thể kiến trúc trong một bối cảnh riêng biệt rộng lớn hay nhỏ hẹp, và hướng về một trong những môi trường hoàn chỉnh toàn diện. Có thể đẹp đơn thể hoặc tạo hình và trang trí đẹp mắt.

    error: