Quy trình lập và thực thi các dự án quy hoạch du lịch

quy trinh lap va thuc thi cac du an quy hoach du lich

Mỗi người khởi xướng hoặc làm kế hoạch đều dự kiến một tiến trình cho dự án của mình. Chính vì vậy, ý kiến từng giai đoạn cần tuân thủ thường rất khác nhau. Ví dụ:

A. Gunn

Gunn đề nghị 10 giai đoạn làm cơ sở cho việc kế hoạch hóa du lịch tổng thể vùng:

1. Tìm hiểu tổng quát đặc điểm về tài nguyên thiên nhiên.

2. Nghiên cứu các thị trường và giao thông.

3. Nghiên cứu các điểm đã tồn tại trước, từ đó suy ra những lĩnh vực hàng đầu.

4. Phát triển những thực thể của vùng.

5. Chia các vùng ra làm ba bộ phận: những phức hệ thu hút khách du lịch; những hành lang giao thông; phần lãnh thổ không thu hút khách.

6. Nghiên cứu ở mức độ chi tiết hơn đối với những cộng đồng có ý nghĩa chiến lược.

7. Xác định những phức hệ có khả năng thu hút khách.

8. Phân tích những khả năng tổng quát và ấn định những khía cạnh ưu tiên, trong các nghiên cứu mới về khả năng giao thông.

9. Cải biến giao thông, tiến hành sắp xếp và tạo dựng các dịch vụ hoặc tu chỉnh, cải tạo những cơ sở đã tồn tại sớm hơn.

10. Ra quyết định về việc thực hiện.

B. M. Baud và Bovy

M. Baud và Bovy thì quan niệm có bốn bước, và trình bày quan niệm của mình về PASOIP (Product Analyse Sequence for Outdoor Leisure Planning – thứ tự phân tích các sản phẩm trong kế hoạch hóa nghỉ ngơi giải trí ngoài trời).

– Pha A: Thăm dò ý kiến và phân tích, nhất là các cấu trúc, chính sách và những mặt ưu tiên của đất nước, cần phân tích sao cho từ đó có thể xác định được những mục tiêu ưu tiên trong phát triển du lịch.

– Pha B: Đường lối du lịch và các vùng du lịch ưu tiên. Hình dung các sản phẩm du lịch có thể chờ đợi, đối với những bộ phận khả hữu trong khách hàng, bằng cách phối hợp tất cả các bên quan tâm (quốc gia, các đơn vị hành chính lãnh thổ, các nhà thầu khoán, những người môi giới trung gian,…) là những tổ chức giám sát các vấn đề nảy sinh do việc thực thi chúng.

– Pha C: Kế hoạch khung và việc thực thi nó với việc nghiên cứu sơ bộ về những thiết bị bổ sung cần thiết, về việc sử dụng tốt nhất thiết bị có thể dự kiến đối với những phong cảnh đẹp, đã được kiểm kê và những tuyến ưa thích của khách du lịch. Sau đó, là việc xây dựng chiến lược cần thiết để thực hiện kế hoạch này.

– Pha D: Ảnh hưởng đến kinh tế xã hội và đến môi trường, chú ý đến những vấn đề về quản lý tài nguyên và kiểm soát điền địa (Quy Hoạch Du Lịch – Đào Đình Bắc).

C. Phó giáo sư Văn Thái

PGS. Văn Thái đã trình bày quan điểm về các bước quy hoạch vùng trong Địa Lý Kinh Tế Việt Nam gồm các bước:

– Chuẩn bị xác định phạm vi vùng quy hoạch, tìm hiểu các thông tin về vai trò của vùng trong hệ thống vùng, phát hiện những vấn đề cơ bản cần giải quyết trong quy hoạch, thành lập các bộ phận nghiên cứu và thực hiện theo các chuyên đề.

– Phân tích đánh giá tiềm năng vùng, hoàn cảnh vùng quy hoạch, hướng và mức phát triển vùng, hình thành các phương án, giới thiệu các phác thảo, phân định hệ thống các mối quan hệ, chuẩn bị các bài toán và chương trình nghiên cứu theo các đề tài chuyên môn và tổng quát.

– Nghiên cứu mở rộng thông tin điều tra bổ sung, xử lý thông tin, làm sáng tỏ các phương án, nạp các thông tin ban đầu vào máy tính điện tử, giải các bài toán và sơ bộ đánh giá kết quả, kết hợp nghiên cứu các phương án bằng những phương pháp cổ truyền.

– Tổng hợp các kết quả, lựa chọn phương án đối chiếu, so sánh các quyết định, nghị định trong các phương án.

– Thuyết minh làm sáng tỏ các tài liệu của phương án, lập các tài liệu bản đồ, biểu đồ văn bản, các tài liệu tóm tắt các báo cáo của các tác giả và các hướng dẫn riêng cho từng phần.

– Thẩm định và duyệt y xác lập lại lần cuối các phương án đã lựa chọn, bổ sung các quy định cụ thể, trình duyệt và pháp lý hóa các văn bản. (Địa lý kinh tế Việt Nam – Văn Thái).

Thống kế nghiên cứu của các tác giả.

Vận dụng kết quả nghiên cứu của các tác giả và thực tiễn quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam 1995 – 2010. Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch các tỉnh, và các dự án quy hoạch cụ thể ở trong nước, có thể rút ra các bước tiến hành lập dự án quy hoạch du lịch như sau:

Chuẩn bị quy hoạch -> Xác định mục tiêu -> Điều tra thu thập tư liệu -> Phân tích và tổng hợp -> Phương án quy hoạch -> Thẩm định và ra quyết định thực hiện -> Thực hiện quy hoạch.

1. Chuẩn bị quy hoạch.

Xác định phạm vi lãnh thổ quy hoạch, thời gian lập và thực hiện quy hoạch, xem xét hoàn cảnh quy hoạch, thu thập sơ bộ những tư liệu, số liệu về các vấn đề quy hoạch, phát hiện những vấn đề cơ bản cần giải quyết, mục tiêu yêu cầu chung của dự án, các bộ phận nghiên cứu thực hiện theo chuyên đề, dự kiến danh sách các thành viên tham gia quy hoạch. Lập đề cương quy hoạch và bảo vệ đề cương quy hoạch.

2. Xác định mục tiêu.

Từ những vấn đề đã được giải quyết ở bước chuẩn bị, nhóm công tác lập quy hoạch cần phải xác định được các mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể của dự án quy hoạch, đồng thời xác định được mục đích phát triển du lịch đạt được từ dự án quy hoạch.

3. Điều tra.

Nhóm công tác tiến hành khảo sát thực địa, điều tra thu thập nguồn thông tin, tư liệu, số liệu về tài nguyên du lịch, môi trường và các nhân tố ảnh hưởng đến du lịch (như dân cư, kinh tế, kết cấu hạ tầng, đường lối chính sách tác động tới phát triển du lịch), hiện trạng thị trường du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, nguồn lao động trong du lịch, bộ máy tổ chức quản lý các loại hình dịch vụ du lịch, kết quả kinh doanh du lịch, các tác động từ hoạt động du lịch đến tài nguyên môi trường và kinh tế xã hội.

4. Phân tích và tổng hợp.

Tiến hành phân loại, sắp xếp thông tin, số liệu điều tra theo trình tự logic. Hệ thống các vấn đề nghiên cứu, đồng thời thống kê, phân tích, so sánh, cân đối, tổng hợp các nguồn thông tin và số liệu. Từ đó, có được những nhận định xúc tích, xác thực về đặc điểm, thực trạng các nguồn lực phát triển du lịch của hệ thống lãnh thổ du lịch cần quy hoạch.

5. Phương án quy hoạch.

Dùng kết quả phân tích, so sánh, tổng hợp, tư liệu điều tra để tiến hành xây dựng các chỉ tiêu dự báo, phương án thực hiện và các giải pháp, định hướng chiến lược, các dự án chi tiết. Sau đó, tiến hành biên soạn các báo cáo quy hoạch phát triển du lịch, các báo cáo tóm tắt, các bản đồ và sơ đồ quy hoạch.

6. Thẩm định và ra quyết định thực hiện.

Xác định lại lần cuối các phương án đã lựa chọn, các tài liệu đã được hội đồng thực hiện thẩm định, tổ chức hội nghị thẩm định, pháp lý hóa các văn bản. Kết luận của hội nghị là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền, quyết định có phê duyệt phương án quy hoạch hay không?

7. Thực hiện quy hoạch.

Bước này bao gồm việc thành lập ban hoặc cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, theo dõi, giám sát việc thực hiện quy hoạch. Đồng thời, tiến hành nghiên cứu, thống kê, đánh giá tác động của dự án đến sự phát triển kinh tế xã hội, môi trường và bổ sung những vấn đề còn hạn chế, hoặc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Hai hội nghị khi lập dự án quy hoạch là gì?

Trong quá trình lập dự án quy hoạch, nhóm công tác cùng với cơ quan chủ trì thực hiện dự án, cần tiến hành tổ chức hai hội nghị là Hội Nghị Quy Hoạch và Hội Nghị Thẩm Định.

1. Hội nghị quy hoạch.

Hội nghị được tổ chức sau khi đã hoàn thành cơ bản việc xây dựng dự án quy hoạch, nhằm giải quyết các vấn đề: Thẩm định lại kết quả điều tra và thống kê; Thống nhất những vấn đề cơ bản trong nội dung quy hoạch, như mục tiêu, chiến lược, định hướng, giải pháp đã xây dựng, các chỉ tiêu trong các phương án quy hoạch, các dự án đầu tư.

Đây là một cuộc hội nghị quan trọng. Vì nó quyết định việc lựa chọn những phương án quy hoạch phù hợp, dự án quy hoạch đảm bảo được tính khoa học và thực tiễn, để có thể tiến hành hội nghị thẩm định và được hội đồng thẩm định thông qua.

Vì vậy, hội nghị quy hoạch thường được tổ chức dưới dạng một cuộc hội thảo. Thành phần tham gia hội nghị gồm các thành viên của tổ xây dựng dự án quy hoạch, có đại diện các cấp, các ngành, các tổ chức có liên quan, các chuyên gia, có đại diện của cơ quan thẩm định dự án quy hoạch.

2. Hội nghị thẩm định.

Hội nghị thẩm định được tiến hành sau khi hoàn thành việc xây dựng phương án quy hoạch. Hội nghị này do cấp có quyền thẩm định phương án (hoặc cơ quan ủy quyền thẩm định phương án) chủ trì.

Ngoài thành phần là tổ công tác xây dựng phương án, cơ quan chủ trì dự án thẩm định còn có các cấp, các ngành, các tổ chức kinh tế – xã hội có liên quan, các chuyên gia tới dự để đánh giá các phương án, các chiến lược, các giải pháp phát triển du lịch, các dự án đầu tư dự kiến có xác thực, khả thi mang tính khách quan, có hiệu quả thực hiện cao hay không(?)

Bùi Thị Hải Yến

Xem thêm bài viết: 15 Nguyên tắc quy hoạch du lịch là gì?

Bạn đang xem bài viết:
Quy trình lập và thực thi các dự án quy hoạch du lịch
Link https://myhocdaicuong.com/du-lich/quy-trinh-lap-va-thuc-thi-cac-du-an-quy-hoach-du-lich.html

Tìm kiếm có liên quan: Bài giảng quy hoạch du lịch; Các loại quy hoạch du lịch; hãy xác định các loại dự án trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ; Kỹ năng lập kế hoạch và ra quyết định quản lý; Lịch sử phát triển khoa học quy hoạch du lịch; Quá trình lập kế hoạch công tác; Quy hoạch Khu du lịch;

Tìm kiếm có liên quan: Quy trình lập kế hoạch công tác; Quy trình lập kế hoạch tiêu luận; Quy trình lập kế hoạch trong tổ chức; Quy trình lập và thực thi các dự án quy hoạch du lịch; Quy trình thực hiện kế hoạch; Tiêu luận quy trình lập kế hoạch; Vai trò của quy hoạch du lịch; Ví dụ về quy trình lập kế hoạch; Vị sao phải quy hoạch du lịch.


Ngày đăng:

Chuyên mục:

Tác giả:

Lượt xem:

184

Tags:

error: