Skip to content

Mỹ Học Du Lịch

Mỹ học du lịch là một trong những phương thức tiếp cận các nhân tố vô cùng quan trọng, tham gia tác động các ngành nghề khác nhau với nhau thông qua những sản phẩm địa phương, tạo ra cán cân thanh toán thương mại trong và ngoài nước.

7 phương pháp luận phân tích hệ thống quy hoạch du lịch

7 phương pháp luận phân tích hệ thống quy hoạch du lịch

Mỗi quan điểm và chính sách sẽ được phân tích và đo lường dựa trên những khảo sát, và những giá trị văn hóa tinh thần của dân tộc, tùy vào từng địa phương sẽ có những quan điểm riêng phù hợp để triển khai.

Read More »7 phương pháp luận phân tích hệ thống quy hoạch du lịch

error: