Skip to content

Mỹ Học Du Lịch

Mỹ học du lịch là một trong những phương thức tiếp cận các nhân tố vô cùng quan trọng, tham gia tác động các ngành nghề khác nhau với nhau thông qua những sản phẩm địa phương, tạo ra cán cân thanh toán thương mại trong và ngoài nước.

Khái niệm quy hoạch du lịch là gì?

Quy hoạch là một thuật ngữ khá rộng, không dễ định nghĩa. Khi nói đến quy hoạch, người ta thường chỉ quan tâm đến khía cạnh quy hoạch sử dụng đất, hoặc quan tâm đến nhiệm vụ tổ chức không gian đối tượng được quy hoạch.

error: