Bản chất của bảo hiểm

Bản chất của bảo hiểm là một hình thức tài chính và hợp đồng pháp lý mà một tổ chức (thường là một công ty bảo hiểm) hoặc cá nhân đưa ra để bảo vệ chính họ hoặc người khác khỏi rủi ro tài chính hoặc thiệt hại không mong muốn.

Bảo hiểm hoạt động bằng cách thu phí từ người mua bảo hiểm (người góp tiền) và cam kết chi trả tiền bồi thường hoặc các dịch vụ liên quan đến rủi ro xảy ra trong tương lai.

1. Các định nghĩa về bảo hiểm.

Bảo hiểm là một phương pháp lập quỹ dự trữ bằng tiền, do những người có cùng khả năng gặp một loại rủi ro nào đó đóng góp tạo nên. Định nghĩa này chỉ mới đề cập đến phương pháp lập quỹ dự trữ bảo hiểm, mà chưa rõ phương thức sử dụng nó.

Bảo hiểm là hoạt động thể hiện người bảo hiểm cam kết bồi thường (theo quy luật thống kê) cho người tham gia bảo hiểm trong từng trường hợp xảy ra rủi ro, thuộc phạm vi bảo hiểm với điều kiện người tham gia nộp một khoản phí cho chính anh ta hoặc cho người thứ ba.

Điều này, có nghĩa là người tham gia chuyển giao rủi ro cho người bảo hiểm, bằng cách nộp khoản phí để hình thành quỹ dự trữ. Khi người tham gia gặp rủi ro dẫn đến tổn thất, người bảo hiểm lấy quỹ dự trữ trợ cấp hoặc bồi thường thiệt hại thuộc phạm vi bảo hiểm cho người tham gia. Phạm vi bảo hiểm là những rủi ro mà người tham gia đăng ký với người bảo hiểm. Đây là định nghĩa mang tính chung nhất của bảo hiểm.

Có định nghĩa chỉ rõ đặc trưng riêng của một loại bảo hiểm. Chẳng hạn như bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo đời sống vật chất cho người lao động và gia đình họ, khi có nguy cơ mất an toàn về kinh tế, do bị giảm hoặc mất khả năng lao động, thông qua sử dụng nguồn quỹ huy động từ người tham gia và sự tài trợ của Nhà nước.

Định nghĩa này chỉ rõ mục đích của bảo hiểm xã hội là đảm bảo đời sống cho người lao động và gia đình họ, thông qua sử dụng quỹ huy động từ người tham gia (người sử dụng và người lao động) và sự tài trợ của Nhà nước để trợ cấp cho người lao động trong trường hợp người lao động bị giảm sức lao động (do ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,…) hoặc mất sức lao động (hết tuổi lao động,…).

2. Bản chất của bảo hiểm.

Mục đích chủ yếu của bảo hiểm là góp phần ổn định kinh tế cho người tham gia. Từ đó, khôi phục và phát triển sản xuất đời sống. Đồng thời, tạo nguồn vốn cho phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.

Thực chất của hoạt động bảo hiểm là quá trình phân phối lại tổng sản phẩm trong nước giữa những người tham gia, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính phát sinh khi tai nạn rủi ro bất ngờ xảy ra, gây tổn thất đối với người tham gia bảo hiểm.

Phân phối trong bảo hiểm là phân phối không đều, không bằng nhau, nghĩa là không phải ai tham gia cũng được phân phối, và phân phối với số tiền như nhau. Phân phối trong bảo hiểm là phân phối cho số ít người tham gia bảo hiểm không may gặp rủi ro bất ngờ, gây thiệt hại đến sản xuất và đời sống, trên cơ sở mức thiệt hại thực tế và điều kiện bảo hiểm.

Điều đó cũng có nghĩa, phân phối trong bảo hiểm không mang tính chất bồi hoàn, tức là dù có tham gia đóng góp vào quỹ bảo hiểm, nhưng không tổn thất thì không được phân phối.

Hoạt động bảo hiểm dựa trên nguyên tắc số đông bù số ít. Nguyên tắc được quán triệt trong quá trình lập quỹ dự trù bảo hiểm, cũng như quá trình phân phối bồi thường, quá trình phân tán rủi ro,…

Hoạt động bảo hiểm còn liên kết, gắn bó các thành viên trong xã hội cùng vì lợi ích chung của cộng đồng, vì sự ổn định, sự phồn vinh của đất nước. Bảo hiểm với nguyên tắc số đông bù số ít cũng thể hiện tính tương trợ, tính xã hội và nhân văn sâu sắc của xã hội, trước rủi ro của mỗi thành viên.

Hồ Sĩ Sà


Xem thêm bài viết: Sự cần thiết khách quan và tác dụng của Bảo Hiểm


Bạn đang xem bài viết:
Bản chất của bảo hiểm
Link https://myhocdaicuong.com/bao-hiem/ban-chat-cua-bao-hiem.html

Nội dung tìm kiếm khác: Bản chất của bảo hiểm nhân thọ. Bản chất của bảo hiểm xã hội. Nguyên tắc lựa chọn rủi ro trong bảo hiểm. Đặc điểm của bảo hiểm. Vai trò của bảo hiểm. Bảo hiểm nhân thọ vừa mang tính tiết kiệm vừa mang tính rủi ro. Vai trò kinh tế của bảo hiểm. Nguyên tắc nguyên nhân trực tiếp trong bảo hiểm.

Tiêu đề bài viết: Bản chất của bảo hiểm
Chuyên mục: Mỹ Học Bảo Hiểm
Ngày đăng: 02/10/2023
Tác giả:
Lượt xem: 89 views
Website: https://myhocdaicuong.com
Link bài viết: https://myhocdaicuong.com/bao-hiem/ban-chat-cua-bao-hiem.html