Mỹ Học Bảo Hiểm

Mỹ học bảo hiểm là một trong những bộ môn nghiên cứu phương thức bảo vệ tổn thất về tài chính, quản lý rủi ro, một phương pháp hạ giảm rủi ro dành cho cá nhân, tổ chức, hay một doanh nghiệp cần đền bù các thiệt hại theo các phương pháp của thống kê.

    error: