Những vấn đề cơ bản về tài chính

Mục tiêu kiến thức hiểu được những vấn đề cơ bản về tài chính. Mục tiêu kỹ năng là phân tích được bản chất, chức năng của tài chính. Nhớ được vị trí, đặc điểm, nội dung của các khâu trong hệ thống tài chính. Phân tích được mối quan hệ giữa các khâu đó.