Bản chất của bảo hiểm

Bản chất của bảo hiểm là một hình thức tài chính và hợp đồng pháp lý mà một tổ chức (thường là một công ty bảo hiểm) hoặc cá nhân đưa ra để bảo vệ chính họ hoặc người khác khỏi rủi ro tài chính hoặc thiệt hại không mong muốn.