Skip to content

Mỹ Học Âm Nhạc

Mỹ học âm nhạc là một bộ môn nghiên cứu về thời gian và âm nhạc. Nhưng… Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Có phải mỹ học âm nhạc là một phần của trò chơi về âm thanh được kết hợp với vật lý và toán học hay không? Đó vẫn là một câu hỏi hay!

Các vấn đề giáo dục thẩm mỹ cho sinh viên thông qua âm nhạc

Các vấn đề giáo dục thẩm mỹ cho sinh viên thông qua âm nhạc

Thứ nhất, xét từ các nhân tố có ảnh hưởng lớn đến Giáo Dục Thẩm Mỹ cho sinh viên thông qua Âm Nhạc Đại Cương ở nước ta hiện nay, chúng tôi thấy nổi lên một vấn đề rất cơ bản nhưng vô cùng quan trọng.

Read More »Các vấn đề giáo dục thẩm mỹ cho sinh viên thông qua âm nhạc

Dự báo tiếp nhận thẩm mỹ âm nhạc đại chúng của sinh viên

Dự báo tiếp nhận thẩm mỹ âm nhạc đại chúng của sinh viên

Trong những năm tới, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, xu hướng hội nhập quốc tế sẽ ngày càng được mở rộng, tạo nhiều cơ hội cho các tầng lớp nhân dân được tiếp cận với nền văn hóa đa dạng của thế giới.

Read More »Dự báo tiếp nhận thẩm mỹ âm nhạc đại chúng của sinh viên

Giải pháp nâng cao giáo dục cho sinh viên thông qua âm nhạc

Giải pháp nâng cao giáo dục cho sinh viên thông qua âm nhạc

Cái tồn đọng lớn nhất của các sản phẩm Âm Nhạc Đại Cương hiện nay với tư cách là phương tiện Giáo Dục Thẩm Mỹ cho sinh viên khi bước vào kinh tế thị trường, đó là sự thiếu hụt cả về chuyên môn lẫn tư tưởng.

Read More »Giải pháp nâng cao giáo dục cho sinh viên thông qua âm nhạc

error: