Skip to content

Mỹ Học Âm Nhạc

Mỹ học âm nhạc là một bộ môn nghiên cứu về thời gian và âm nhạc. Nhưng… Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Có phải mỹ học âm nhạc là một phần của trò chơi về âm thanh được kết hợp với vật lý và toán học hay không? Đó vẫn là một câu hỏi hay!

Dự báo tiếp nhận thẩm mỹ âm nhạc đại chúng của sinh viên

Trong những năm tới, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, xu hướng hội nhập quốc tế sẽ ngày càng được mở rộng, tạo nhiều cơ hội cho các tầng lớp nhân dân được tiếp cận với nền văn hóa đa dạng của thế giới.

Read More »Dự báo tiếp nhận thẩm mỹ âm nhạc đại chúng của sinh viên

error: